Informace k nadcházejícím volbám do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce proběhnou tento pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

V komunálních volbách není možné využít volební průkaz a hlasovat mimo obec s trvalým bydlištěm.

Kde můžete volit?

Volit můžete pouze v místě svého trvalého bydliště. Občané jiného státu EU musí mít v obci registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt.

Volební místnost ve Starém Mateřově je přímo na obecním úřadu, Starý Mateřov č.p. 38

Co k volbě potřebujete?

Platný občanský průkaz nebo pas. Občané jiného státu EU, kteří dlouhodobě žijí v Česku, potřebují ještě průkaz o povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu.

Kde získáte hlasovací lístky?

Hlasovací lístky jste již s největší pravděpodobností obdrželi na adresu svého trvalého bydliště. Pokud se tak nestalo, případně si je v den voleb zapomenete, ve volební místnosti jsou hlasovací lístky k dispozici.

Hlasovací lístky a úřední obálka, které obdržíte od volební komise pro komunální volby jsou šedé.

Přenosná urna

Voliči, kteří nejsou ze závažných zdravotních důvodů schopni přijít do volební místnosti, mohou obecní úřad nebo okrskovou volební komisi požádat, aby za nimi dorazila s přenosnou volební urnou. Prosím volejte v těchto případech na tel. č. 724 186 251.

Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže za voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice, která se sice nachází ve stejné obci, ale patří už do jiného volebního okrsku.

Při souběhu senátních a komunálních voleb je nutné dávat pozor, do které obálky vkládám jaký lístek. Lístek i obálka musí mít stejnou barvu.

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky – 43. obvod

Pravidelně se volby do Senátu konají každý sudý rok na podzim. Jinak tomu nebude ani v roce 2022, kdy se budou senátní volby ve třetině republiky konat současně s těmi komunálními.

První kolo senátních voleb proběhne tento pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

Druhé kolo proběhne o týden později, tedy v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 1. října od 08.00 do 14.00 hodin

Volební místnost ve Starém Mateřově je přímo na obecním úřadu.

Volit se bude ve třetině volebních obvodů, v nichž bylo 27 senátorů zvoleno před šesti lety. Senátní volby jsou zpravidla dvoukolové, výjimkou je, když je za daný obvod zvolen kandidát nadpoloviční většinou hlasů v prvním kole. Případné druhé kolo volby se koná o týden později.

Kdo může volit?

Voleb do Senátu se může zúčastnit občan České republiky který:

  •  alespoň druhý den voleb dosáhl plnoletosti
  •  v případě druhého kola může volit i občan, který nejpozději druhý den druhého kola dosáhl plnoletosti
  •  volič zároveň nesmí být nesvéprávný k výkonu volebního práva

Volba kandidáta

Hlasovací lístky jste již s největší pravděpodobností obdrželi na adresu svého trvalého bydliště. Pokud se tak nestalo, případně si je v den voleb zapomenete, ve volební místnosti jsou hlasovací lístky k dispozici.

Hlasovací lístky a úřední obálka, které obdržíte od volební komise pro senátní volby jsou žluté.

Pro účast ve volbách se musí plnoletý občan před volební komisí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Jakmile se ve volební místnosti prokáže, obdrží od členů komise úřední obálku.

Volič kdykoliv během stanovené otevírací doby hlasuje ve volební místnosti na území obce či města, ve kterém má trvalý pobyt a je zde zapsán ve stálém seznamu voličů. Výjimkou jsou držitelé volebního průkazu (viz níže).

Volební místnost ve Starém Mateřově je přímo na obecním úřadu, Starý Mateřov č.p. 38

V případě druhého kola volby do Senátu voliči hlasovací lístky obdrží až ve volební místnosti, nedostanou je předčasně do schránky.

Hlasování do přenosné schránky

Z velmi závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat obecní úřad s okrskovou komisí o to, aby se v době konání voleb dostavila k němu domů s přenosnou volební schránkou. Do ní následně vhodí svůj hlasovací lístek. V těchto případech prosím volejte na tel. č.  724 186 251

Jak si zažádat o voličský průkaz?

S voličským průkazem mohou jít k volbám nejen Češi, kteří žijí v zahraničí, ale i ti, kteří se v termínu voleb nebudou nacházet přímo v místě svého trvalého bydliště. Tito lidé si tak mohou osobně, písemně s úředně ověřeným podpisem nebo skrze datovou schránku zažádat o voličský průkaz.

Ten vydává obecní úřad v místě trvalého bydliště pro každé kolo voleb zvlášť. Jeho držitel jej následně může komisi předložit v jakékoliv volební místnosti, která je součástí příslušného volebního obvodu.

Při souběhu senátních a komunálních voleb je nutné dávat pozor, do které obálky vkládám jaký lístek. Lístek i obálka musí mít stejnou barvu.