Zlepšení diverzity a zdravotního stavu zeleně v obci

V rámci Operačního programu životního prostředí v prioritní ose 6 – Zlepšení stavu přírody a krajiny zrealizovala obec v roce 2014 akci „Zlepšení diverzity a zdravotního stavu zeleně v obci Starý Mateřov“.

Byla provedena nová výsadba 79 stromů, doplněna výsadbou 80 ks keřů. Převážná část výsadby lemuje cyklistickou stezku do Duban. K ošetření bylo stanoveno 125 ks stromů s pokácením 16 stromů, které ohrožovaly zdraví lidí a majetek. Dále bylo rozmístěno 50 ks budek pro ptáky s různými velikostmi vletových otvorů.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jaroslav Vintera a akci zrealizovala firma Pražák ze Žďáru nad Orlicí.

Celkové způsobilé výdaje ve výši 786 768 Kč byly podpořeny z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF 70 %) a Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR 5 %). Vlastní zdroje obce tvoří zbylých 25 %.