Poskytování informací

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Starý Mateřov, základní informace ZDE

2. Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

3. Organizační struktura

Popis úřadu ZDE

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace: Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice, Starý Mateřov 117, 530 02 Pardubice 2, IČ: 71008101

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice 2

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice 2

4.3 Úřední hodiny

středa 17:00 – 18:00

4.4 Telefonní čísla

místostarosta obce 605 562 594

účetní obce 724 186 251

4.5 Čísla faxu 

nejsou

4.6 Adresa internetové stránky

www.starymaterov.cz

4.7 Adresa e-podatelny
ZDE

4.8 Další elektronické adresy

mailto: obecmaterov@seznam.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

na účet 107-675710297/0100

místní poplatky: jako VS použít číslo popisné, do poznámky uvést konkrétní účel platby

6. IČ

00274330

7. DIČ

neplátce DPH

8. Dokumenty

Územní plán

Ochrana osobních údajů

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

8.2 Rozpočet

ZDE

9. Žádosti o informace

ZDE

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kontakty

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách: středa 17:00 – 18:00. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat.

O odvolání rozhoduje:

  • orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu:

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací naleznete zde: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx  a  http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon o obcích

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad 2021

Sazebník úhrad 2020

Sazebník úhrad 2019

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

vzor zde

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Starý Mateřov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva o poskytování informací, dle z. č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva za rok 2020 v oblasti poskytování informací zveřejněna na fyzické i elektronické úřední desce dne 07. 01. 2021

Výroční zpráva za rok 2019 v oblasti poskytování informací zveřejněna na fyzické i elektronické úřední desce 27. 02. 2020 – 16. 03. 2020

Výroční zpráva za rok 2018 v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2016 v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2015 v oblasti poskytování informací

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. zde