Poskytování informací

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název, základní informace

Obec Starý Mateřov, základní informace ZDE

Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Organizační struktura, příjem žádostí a podání

Popis úřadu ZDE

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace: Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice, Starý Mateřov 117, 530 02 Pardubice 2, IČ: 71008101

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách: středa 17:00 – 18:00. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Dokumenty

Územní plán

Ochrana osobních údajů

Rozpočet

ZDE

Žádosti o informace

ZDE

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat.

O odvolání rozhoduje:

  • orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu:

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací naleznete zde: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx  a  http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Předpisy

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad 2019

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

Licenční smlouvy

vzor zde

V současné době nejsou obcí Starý Mateřov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací, dle z. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2016 v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2015 v oblasti poskytování informací

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. zde