Volby do zastupitelstva kraje 2012

proběhly v pátek 12. a v sobotu 13. října 2012 v Mateřské Škole Starý Mateřov.

v pátek v době 14 – 22 hodin, v sobotu 8 – 14 hodin

 

 Číslo  Název strany, hnutí nebo koalice  Počet hlasů
60  Česká strana sociálně demokratická 27
55  Koalice pro Pardubický kraj 25
16  Strana soukromníků České republiky 20
70  Občanská demokratická strana 20
43  Komunistická strana Čech a Moravy 18
8  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 8
28  Východočeši 8
26  NEZÁVISLÍ 7
79  TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj 6
77  Strana svobodných občanů 5
51  Strana zelených 2
53  Děln. str. soc. spravedlnosti – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 2
7  Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1
20  Moravané 1

počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů celkem: 393

účast: 151, tj. 38,42 % voličů

jeden hlas byl neplatný

 

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků ZDE

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje ZDE

 

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

 

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

 

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (9. října 2012). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.

Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zdroj: www.mvcr.cz

 

Prezident rozhodl o termínu konání podzimních voleb

Datum: 27. 6. 2012, Praha

Prezident republiky Václav Klaus rozhodl ve středu dne 27. června 2012 o termínu konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů.

Prezident republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f) a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 Ústavy České republiky a § 1 odst. 3 a 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil volbydo Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80, v nichž podle Ústavy České republiky a zákona o volbách do Parlamentu České republiky uplyne volební období zvolených členů Senátu Parlamentu České republiky, a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.

Prezident republiky dále podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.

zdroj: http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7351.shtml