Volby do zastupitelstva kraje 2016

7. – 8. října 2016 se konaly volby do zastupitelstva Pardubického kraje souběžně s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
30 ANO 2011 52 28,57
12 Česká strana sociálně demokratická 24 13,18
55 Koalice pro Pardubický kraj 20 10,98
2 Občanská demokratická strana 19 10,43
52 Svobodní a Soukromníci 19 10,43
32 TOP 09 9 4,94
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 4,39
22 Pro otevřený kraj – Piráti, Zelení, Změna 7 3,84
37 Komunistická strana Čech a Moravy 7 3,84
59 OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE 6 3,29
88 Naše Pardubice 5 2,74
43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 3 1,64
1 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1 0,54
67 NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI 1 0,54
85 VÝCHODOČEŠI, NEZÁVISLÍ, PATRIOTI 1 0,54
9 Komunistická strana Československa 0 0,00
26 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 0 0,00
41 Národní demokracie 0 0,00
45 Moravané 0 0,00
48 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 0 0,00
54 Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU! 0 0,00
70 Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK 0 0,00

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 419

účast: 186, tj. 44,39 %

neplatné hlasy: 4

Výsledky na stránkách ČSÚ – ZDE

 

Oznámení o době a místě konání voleb ZDE

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016

Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek  7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.

Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut
ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud chce být tento volič v případě návratu na území České republiky opětovně zapsán do stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí.
O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně na příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR. Písemná žádost je dostačující i tehdy, pokud je faxová. Uznat lze též žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronicky a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím
e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele; ze stejných důvodů není přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.
V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, má o této skutečnosti potvrzení a hodlá uplatnit své volební právo při letošních volbách do zastupitelstev krajů, popřípadě i při volbách do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, jestliže se v příslušné obci letos konají, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší
u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost při této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů.
Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební komise voliče na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“), popřípadě i ustanovení § 19 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dopíše
do výpisu ze stálého seznamu voličů; na základě toho potom volič může uplatnit své volební právo. Poznámka ve stálém seznamu voličů o vyškrtnutí voliče na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky by měla být následně zrušena.

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích
s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.

Možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstva kraje na voličský průkaz

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky.
Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zdroj: Informační servis Ministerstva vnitra ČR

 

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev krajů 2016

 

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do jedné třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů
21. dubna 2016
Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil na základě čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, a stanovil dny jejich konání na pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.

Současně prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil na základě § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.

Tato rozhodnutí podléhají kontrasignaci předsedou vlády.

Zdroj: Hrad