prezidenta republiky 2013

 Volba prezidenta republiky 11. a 12. ledna 2013
(druhé kolo 25. a 26. ledna 2013)

v pátek v době 14 – 22 hodin, v sobotu v době 8 – 14 hodin
v sále obecního úřadu v budově prodejny smíšeného zboží č.p. 38

 

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky v naší Obci

Číslo kandidáta  Jméno a příjmení  Počet hlasů
9  Karel Schwarzenberg 142
6  Miloš Zeman 125

počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem: 399

účast: 268, tj. 67,17 % voličů

jeden hlas byl neplatný

 

Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR

 

Důležité informace pro voliče před konáním druhého kola volby prezidenta republiky

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení již v prvním kole volby prezidenta republiky, bude se podle ustanovení § 56 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), konat kolo druhé.

Hlasování ve druhém kole volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.

Právo volit

Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta republiky, tj. nejpozději 26. ledna 2013, dosáhne věku 18 let.

Voličské průkazy pro druhé kolo volby prezidenta republiky

Pokud se bude volič v době hlasování druhého kola volby prezidenta republiky nacházet mimo místo svého trvalého pobytu, může hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého podle místa svého trvalého pobytu patří, za předpokladu, že bude mít voličský průkaz. O voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta republiky lze požádat ještě nyní, a to
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslané prostřednictvím datové schránky; žádost v listinné nebo elektronické podobě musí být doručena nejpozději18. ledna 2013, a to obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče, u kterého je volič veden ve stálém seznamu voličů, nebo zastupitelskému úřadu, u kterého je volič na základě své žádosti veden ve zvláštním seznamu voličů. V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Do zahraničí lze voliči na základě jeho žádosti zaslat voličský průkaz i přímo na zastupitelský úřad, kde bude hlasovat.
  • osobně nejpozději do 16.00 hodin dne 23. ledna 2013, a to u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče, u kterého je volič veden ve stálém seznamu voličů, nebo u zastupitelského úřadu, u kterého je volič na základě své žádosti veden ve zvláštním seznamu voličů. V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

Hlasovací lístky pro druhé kolo

Na rozdíl od prvního kola volby prezidenta republiky, kdy byly voličům hlasovací lístky doručovány předem domů, budou hlasovací lístky pro druhé kolo volby k dispozici všem voličům až ve volební místnosti. Důvodem, proč se hlasovací lístky předem voličům nedoručují, je možnost, kterou připouští zákon o volbě prezidenta republiky, že se kandidát do 24 hodin před zahájením hlasování vzdá své kandidatury; v takovém případě postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou a předají voličům jen hlasovací lístky postupujících kandidátů. Tím se sníží riziko neplatných hlasů z důvodu, že by voliči ve druhém kole volby odevzdávali hlasy kandidátům, kteří do druhého kola volby nepostoupili.

Hlasování v zahraničí

Voliči, kteří chtějí ve druhém kole volby prezidenta republiky hlasovat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, tak mohou učinit, obdobně jako v kole prvním, buď s voličským průkazem, nebo na základě svého zápisu ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu. Lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu však již uplynula dne 2. prosince 2012 a pro druhé kolo prezidentské volby se již dopsat nelze. Naopak je možné až do 23. ledna 2013 požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí vydá zastupitelský úřad voliči potvrzení. Na základě předložení tohoto potvrzení obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče na území České republiky bude volič opětovně zapsán do stálého seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu může volič předložit také přímo okrskové volební komisi ve volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu patří, a ta ho dodatečně dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasování.

 

Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky v naší Obci

Číslo kandidáta  Jméno a příjmení  Počet hlasů
9  Karel Schwarzenberg 74
6  Miloš Zeman 61
2  Jan Fischer 51
8  Jiří Dienstbier 36
7  Vladimír Franz 25
1  Zuzana Roithová 12
4  Taťana Fischerová 6
3  Jana Bobošíková 5
5  Přemysl Sobotka 5

počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem: 396

účast: 276, tj. 69,70 % voličů

jeden hlas byl neplatný

 

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Starý Mateřov pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013)

322
ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 1. října 2012
o vyhlášení volby prezidenta republiky
Podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

vyhlašuji volbu

prezidenta republiky a stanovím dny jejího konání na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013.

Předseda Senátu:
Štěch v. r.

zdroj: Sbírka zákonů Česká republika, ročník 2012, částka 119, rozeslána dne 3. října 2012

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

            Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. 

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 8. ledna 2013. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

 

Výběr hlasovacího lístku

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky
 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.
Případné druh kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
 
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Zdroj: www.mvcr.cz