„Motokrosová trať“ – novinky I

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás informovali v posledním příspěvku týkajícího se výstavby „motokrosové“trati, stavební úřad svolal místní šetření za účelem zjištění aktuálního stavu. Vlastní setkání pracovnic stavebního úřadu a zástupců obcí Třebosice a Starý Mateřov na dotčeném pozemku proběhlo dnes v poledne. Byla předložena nájemní smlouva, kde obec Třebosice pronajímá pozemek soukromé osobě za účelem sportovní a rekreační činnosti. Nájemce prezentoval probíhající aktivity jako úklidové práce spojené se separací zeminy a odpadu a výcvik činností IZS při nehodách souvisejících s výkopovými pracemi. Následně byl připuštěn záměr vybudování „sportoviště“.

Stavební úřad konstatoval, že budování sportoviště na tomto pozemku není v souladu s územním plánem obce Třebosice a tedy jeho výstavba není možná. Dále bylo konstatováno, že terénní úpravy nad 300m2 musí být povoleny stavebním úřadem. Na základě těchto argumentů byl nájemce vyzván, aby se zdržel činnosti přesahující zákonnou úpravu a na jednotlivé činnosti si vyřídil patřičná povolení, tzn. povolení k terénním úpravám a požádal o změnu územního plánu obce Třebosice, tak aby v dané lokalitě byla povolena stavba sportoviště.

Dále se vedla diskuse týkající se výkopu pro činnosti IZS a jeho zabezpečení proti pádu do hloubky a případném porušení ochranného pásma plynovodu. Nájemci bylo doporučeno kontaktovat správce plynovodu a prověřit související podmínky. Nájemce přislíbil zajištění výkopu oplocením.

Závěr schůzky byl věnován odkládáním odpadů do silážních jam, kde se opětovně tvoří černá skládka. Zdvořile Vás všechny žádáme, aby jste žádné odpady či materiály obdobného druhu do této lokality neukládali. Vystavujete se tím postihu v rámci správního řízení.