Ověřování podpisů a listin

Co je úředně ověřený podpis?

Úředně ověřený podpis je podpis, jehož pravost na listině je ověřena (neboli legalizována) správním orgánem. Legalizací, tedy úředním ověřováním podpisu, se proto nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Právní předpisy státu nebo jiného správního celku určují, pro které právní úkony a jiné situace je použití úředně ověřeného podpisu povinné a které orgány ověření provádějí.

Jak se ověřuje pravost podpisu?

Úřední orgán ověřuje pravost tak, že se před ním listinu příslušná fyzická osoba vlastnoručně podepíše (případně před tímto orgánem uzná podpis na listině za svůj vlastní) a orgán ověří její totožnost.

Kdo úřední ověření podpisu provádí?

V České republice provádějí úřední ověření podpisu na základě zákona o ověřování krajské úřady, obecní úřady, újezdní úřady, držitelé poštovní licence (např. Česká pošta), Hospodářská komora ČR. Dále, na základě jiných právních předpisů, ověřování též provádí notáři, advokáti (činí prohlášení o pravosti podpisu, které nahrazuje úřední ověření), kapitáni plavidel České republiky a konzulární a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

Lze ověřit podpis na jakékoli listině?

Legalizaci lze provést pouze u listin v českém nebo slovenském jazyce (v jiných jazycích jen v případě, že je k dispozici úředně ověřený překlad).

Co je potřeba k ověření podpisu (legalizaci)?

platný občanský průkaz, správní poplatek je 50,- Kč

Kdy nelze provést legalizaci:

Legalizace se neprovede, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. (§ 10 zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Legalizace se dále neprovede

 1. jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 2. je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 3. jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

(§ 13 zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Co je ověřování listin:

Při ověřování listin neboli vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimované listiny) se doslova shoduje s předloženou listinou. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Co je potřeba k ověření listiny (vidimaci)?

originál listiny, kterou budete chtít ověřit, správní poplatek je 30,- Kč za každou i započatou stranu

Kdy nelze provést vidimaci:

V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisu, vidimace (tedy ověření listiny) neprovede:

 • – je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit: zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • – je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení a to na náklady žadatele,
 • – je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • – jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • – jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
 • – není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:
    • a) prvopis
    • b) již ověřenou vidimovanou listinu
    • c) opis anebo kopii pořízenou ze spisu
    • d) stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu