Volby do Evropského parlamentu 2014

13. února 2014 byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční

v pátek 23. května 2014 od 14 do 22 hodin

a v sobotu 24. května 2014 od 8 do 14 hodin

volební místnost: Obecní úřad Starý Mateřov

 

Výsledky hlasování v naší obci:

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 4,65%
7 Koalice TOP 09 a STAN 14 16,28%
10 Komunistická str.Čech a Moravy 3 3,49%
14 Česká str.sociálně demokrat. 6 6,98%
16 ANO 2011 28 32,56%
19 Česká strana regionů 6 6,98%
20 Občanská demokratická strana 5 5,81%
21 VIZE 2014 1 1,16%
23 Strana zelených 5 5,81%
24 Strana svobodných občanů 10 11,63%
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 2,33%
32 Česká pirátská strana 1 1,16%
37 Občanská konzervativní strana 1 1,16%
 CELKEM 86 100,00%

K volbám se dostavilo 87 voličů, z 398 možných, tj. 21,86 %. 1 hlas byl neplatný.

 

VÝSLEDKY NA STRÁNKÁCH ČSÚ

 

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do EP 23. – 24. května 2014

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Praktické rady pro voliče

Na území České republiky mají její občané právo volit, jestliže nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nevznikne u nich překážka ve výkonu volebního práva. Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014), nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Pro celé území České republiky vybírají voliči z jednotné kandidátní listiny.

Kde?

Voliči hlasují:

  1. na území obce, kde jsou zapsáni v seznamu voličů
  2. do přenosné volební schránky (to je možné ze závažných, zejména zdravotních důvodů a pouze v územním obvodu volebního okrsku)
  3. v jakékoli volební místnosti na území Česka, pokud hlasují s voličským průkazem

Ve volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech České republiky. Pro kandidáty zaregistrované v České republice lze hlasovat pouze na území České republiky.

Jak?

Ve volební místnosti obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku, se kterou se sám odebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, tedy „za plentu“. Zde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Přednostní hlas se nezapočítá, jestliže volič označil předepsaným způsobem více než dva kandidáty, nebo jestliže vyznačení přednostního hlasu bylo provedeno jinak, než zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na hlasovacím lísku.

Úřední obálku potom volič před okrskovou volební komisí vloží do volební schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Voličský průkaz

Pokud se volič v době voleb nebude zdržovat v místě trvalého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu. S ním lze volit v jakékoli volební místnosti na území ČR. Požádat o něj je možné do 8. května 2014.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná (s úředně ověřeným podpisem, s elektronickým podpisem nebo formou datové schránky). Požádat je možné také osobně. Žádost (pokud ji volič nemá sepsanou) lze vyhotovit na obecním úřadě v místě trvalého bydliště, v zahraničí potom na zastupitelském úřadě. V tomto případě není třeba, aby byl podpis na žádosti úředně ověřen, totožnost ověří úředník.

Co když se volič po 13. dubnu 2014 přestěhuje?
Pokud volič změní místo trvalého bydliště na území České republiky po 13. dubnu 2014, vyškrtne ho obecní úřad v místě původního bydliště ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí na jeho žádost potvrzení. Chce-li volič ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat, musí toto potvrzení předložit buď obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014, nebo v průběhu voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Zdroj: stránky MV ČR